JongRijk bestaat uit het JongRijk-beraad en het JongRijk-bestuur. Het beraad, het besluitvormende orgaan van JongRijk, bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten jongverenigingen. Het JongRijk-bestuur is onafhankelijk van de (besturen van de) jongverenigingen en draagt zorg voor het dagelijks bestuur van JongRijk. Tevens is het JongRijk-bestuur het gezicht van JongRijk naar de buitenwereld.

In oktober 2007 zijn de statuten van JongRijk neergelegd in een notariële akte. Hierdoor is de vereniging JongRijk een feit geworden en is de juridische basis van JongRijk verankerd.

Het JongRijk-beraad

Iedere eerste vrijdag van de maand komen de vertegenwoordigers van de jongverenigingen bijeen in het JongRijk-beraad. Hier worden onder meer gezamenlijke activiteiten besproken en de verbinding tussen activiteiten die de jongverenigingen zelf organiseren gelegd. Het beraad vindt iedere maand bij een ander ministerie plaats. Het beraad neemt – op voordracht van het bestuur – beslissingen. Het JongRijk-bestuur draagt zorg voor de voorbereiding, het voorzitten en het notuleren van het beraad.

Het JongRijk-bestuur verzend een week voorafgaand aan het beraad de agenda en de stukken. Een week na de vergadering is het verslag beschikbaar. Vertegenwoordigers kunnen stukken en agendapunten tot een week voor het beraad aanleveren bij de secretaris van JongRijk (secretaris@jongrijk.nl).

Subsidie

Sinds de oprichting van JongRijk bestaat een subsidiesysteem, om jongverenigingen financiële ondersteuning te bieden bij het organiseren van interdepartementale activiteiten. JongRijk wil hiermee het organiseren van interdepartementale activiteiten stimuleren. Minimaal drie deelnemende jongverenigingen zijn nodig voor een subsidieaanvraag. Een interdepartementale activiteit komt alleen in aanmerking voor subsidie als deze voor alle leden van alle jongverenigingen is opengesteld.

Subsidieaanvragen moeten jongverenigingen indienen bij de penningmeester van JongRijk (penningmeester@jongrijk.nl). De aanvraag dient te bestaan uit een projectvoorstel (te vinden op het besloten deel van de website voor de leden) en een onderbouwende begroting. De penningmeester van JongRijk beoordeelt de subsidieaanvraag en legt deze met een begeleidend advies voor aan het JongRijk-beraad. Het beraad beslist uiteindelijk, bij meerderheid van de aanwezige stemmen, over toekenning van de subsidie. De leden van het JongRijk-bestuur hebben geen stemrecht.

Het JongRijk-bestuur

Het bestuur van JongRijk bestaat uit zes personen. Het bestuursjaar vangt in de regel jaarlijks in januari aan. Ieder jaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op waarin zij haar speerpunten voor dat jaar uiteenzet. Aan het einde van het bestuursjaar levert het JongRijk-bestuur een jaarverslag op, waarin zij verslag doet van de voorgenomen doelstellingen. Daarnaast legt zij met een financieel jaarverslag verantwoording af aan het beraad. Het financieel jaarverslag moet vooraf goedgekeurd worden door de Kascommissie, die uit twee personen bestaat en jaarlijks wisselt van samenstelling.

Het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden op het eerste beraad van het jaar gepresenteerd aan het beraad. Het beraad installeert en verleend decharge aan toe- en aftredende leden van het bestuur van JongRijk.

Het bestuur fungeert zowel voor de jongverenigingen als voor andere netwerken voor jonge professionals als gesprekspartner. Het bestuur zoekt ook actief de samenwerking op met laatstgenoemde netwerken om activiteiten mee te organiseren. Het bestuur draagt op die manier zorg voor een gevarieerd en evenwichtig activiteitenaanbod.