Historie
Aanvullingen zijn van harte welkom en kun je mailen naar communicatie@jongrijk.nl

Oorsprong ‘Piazza’
Toen in de jaren negentig een langdurige vacaturestop werd opgeheven bij het Rijk kwamen in een keer veel jonge mensen tegelijk in dienst. Zij kwamen terecht in een werkomgeving met veelal oudere medewerkers en zochten steun bij gelijkgestemde, jonge ambtenaren. Dit leidde tot de oprichting van de eerste departementale jongverenigingen, die al snel gingen samenwerken. Zo vierden JongVWS (opgericht in 1998), VerYBZ (1998) en YoHoCo (1999) gezamenlijk hun eerste lustrum in 2006. De jongerenverenigingen besloten tot structurele samenwerking en het vastleggen van een aantal uitgangspunten. Zo ontstond Piazza.

Oprichting
De meningen zijn verdeeld, maar Piazza verwijst óf naar de naam van een vergaderzaal bij het ministerie van VROM, óf naar de naam van een café aan het Plein. In ieder geval verwijst de naam naar de locatie waar de koepel van jongverenigingen in 1997 werd opgericht.

De eerste jaren
Piazza begon als een overlegorgaan dat voornamelijk de toegang tot activiteiten van andere jongverenigingen moest faciliteren. Vertegenwoordigers van jongverenigingen kwamen bij elkaar tijdens het Piazza-beraad, dat tot op heden iedere eerste vrijdag van de maand vergadert. Langzamerhand kwamen vaste gezamenlijke activiteiten tot stand, zogenaamde Piazza-activiteiten. De Piazza Nieuwjaarsborrel is een (nog steeds) succesvol voorbeeld hiervan, deze werd in 2003 voor het eerst georganiseerd. Daarnaast werd in de beginjaren ieder jaar een voorjaarsactiviteit georganiseerd die in het teken van ontspanning stond, en een najaarsactiviteit met een inhoudelijk karakter.

Logo
Het eerste logo van Piazza werd op 1 augustus 2003 gekozen uit twee verschillende ontwerpen, die door VenW, OCW, Financiën en VROM waren ontworpen. In 2007 is dit logo vervangen door het huidige logo.

Professionalisering
Piazza nam in de loop der jaren steeds meer een sturende rol op zich. Een ontwikkeling die voortkwam uit de wens verandering te brengen in het gebrek aan coördinatie tussen de jongverenigingen.
In december 2005 stelde JongEZ voor om brainstormsessies te houden in plaats van een reguliere vergadering. Deze brainstormsessies leidden tot een aantal veranderingen:
zo werden de dwingende voorjaars- en najaarsactiviteit afgeschaft en ging men werken met subsidies.
Maar een en ander zakte langzaam in en eind 2006 besloot het Piazza-beraad Piazza een nieuwe impuls te geven, waarbij de belangrijkste vernieuwing was het instellen van een vast dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur
In december 2006 werd voor het eerst een bestuur ingesteld om de professionaliteit en efficiëntie van Piazza te vergroten. Haar primaire taak: zorgen voor de stabiliteit en continuïteit die eerder ontbrak.
Dit eerste bestuur bestond uit Mirko van Muijen (OCW, voorzitter), Mirjam Verhaar (OCW, vice-voorzitter), Angélique van Drunen (BZK, communicatie), Davy Pieters (BZK, activiteiten), Monique Sterk (FIN, secretaris) en Thierry van Vugt (LNV, penningmeester).

Vereniging Piazza JongRijk

Op vrijdag 19 oktober 2007 zette het bestuur van Piazza bij notaris Leijser te Rotterdam haar handtekening onder de eerste statuten van Piazza. Hiermee werd de juridische grondslag voor Piazza gelegd. Officiële naam: Vereniging Piazza JongRijk.

2016 en de toekomst
De statutaire naam blijft Piazza JongRijk. Het bestuur van 2016 heeft er echter voor gekozen om de naam JongRijk te voeren om de herkenbaarheid te vergroten.

JongRijk-leden van het eerste uur zijn inmiddels de leeftijd van 35 jaar gepasseerd, maar JongRijk wordt nog steeds voorgezet en vernieuwd door de volgende generatie jonge ambtenaren!